Voorwaarden voor het gebruik van deze website

1. Totstandkoming en duur abonnement; diensten; overdracht
1.1. Hierna wordt aangeduid als “abonnement” elke overeenkomst tussen NICE Teleservice en
één of meer derden (“de abonnee”) krachtens welke NICE Teleservice gehouden is tot het
aannemen, opnemen, doorgeven en/of verzenden van telefonische berichten bestemd voor
deze abonnee. NICE Teleservice verricht deze diensten op de voor haar gebruikelijke wijze,
behalve indien en voor zover partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
1.2. Offertes van NICE Teleservice zijn altijd vrijblijvend. NICE Teleservice kan een offerte
herroepen ook tien volle werkdagen na ontvangst van de zogeheten Telefoonservice
overeenkomst en het zogeheten Intakeformulier. Alleen bij ontvangst door NICE Teleservice
van deze beide formulieren geldt een offerte van NICE Teleservice als aanvaard.
1.3. NICE Teleservice vangt de in sub 1.1 omschreven diensten aan binnen vierentwintig uur
nadat NICE Teleservice de abonnee schriftelijk zijn doorschakelnummer heeft medegedeeld.
1.4. Wijzigingen met betrekking tot de abonnementsvorm gaan in per 1e van de maand.
1.5. Het abonnement heeft een onbepaalde duur met een minimum van twee maanden.
1.6. Rechten en plichten van de abonnee zijn niet aan derden overdraagbaar.

2. Prijzen; betalingen
2.1. De abonnee is aan NICE Teleservice in elk geval verschuldigd de bedragen genoemd op de
tarieventabel van NICE Teleservice, behalve indien en voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk
andere bedragen zijn overeengekomen. Alle prijzen en genoemde bedragen zijn exclusief
BTW en andere overheidsheffingen.
2.2 De maandelijkse abonnementsgelden bestaan uit een basisvergoeding (betaling achteraf per
kalendermaand) alsmede een bedrag afhankelijk van het aantal aangenomen berichten
(betaling per maand achteraf). Als aangenomen berichten gelden alle berichten bestemd voor
de abonnee die NICE Teleservice bereiken.
2.3 Na afloop van drie maanden na de totstandkoming van het abonnement heeft NICE
Teleservice (a) het recht om de in sub 2.1 bedoelde bedragen eenzijdig te verhogen en (b) het
recht om de stijging van prijsbepalende kosten van NICE Teleservice door te berekenen.
2.4 Het door de abonnee verschuldigde wordt maandelijks gefactureerd en wordt door abonnee
<30 dagen overgemaakt op de door NICE Teleservice in het contract of anderzijds schriftelijk
kenbaar gemaakte bankrekening. Betaling dient binnen dertig dagen na factuurdatum te zijn
geschied.
2.5 Indien niet binnen 30 dagen na de factuurdatum wordt betaald, raakt de abonnee zonder dat
een ingebrekestelling nodig is, in verzuim en is over het achterstallige bedrag direct opeisbaar
verschuldigd een rente van 2% per maand of, indien hoger, de wettelijke rente.
Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als een gehele maand. Tevens is de abonnee
administratiekosten verschuldigd met een minimum van € 20,=. NICE Teleservice mag voorts
haar diensten geheel opschorten, totdat volledige betaling van het achterstallige bedrag is
ontvangen. Blijft ook na deze aanmaning betaling binnen een aangezegde nadere termijn uit,
dan is NICE Teleservice bevoegd de overeenkomst naar keuze geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, hetgeen ook kan geschieden door middel van een schriftelijke verklaring,
onverminderd haar recht op schadevergoeding.
2.6 Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke (inclusief de kosten van juridische
bijstand), die voor NICE Teleservice verbonden zijn aan de handhaving van haar rechten
jegens de abonnee, zijn voor rekening van de abonnee. De buitengerechtelijke kosten bedragen
minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,=.

3. Einde abonnement
3.1 Behalve door ontbinding of bij wederzijds goedvinden eindigt het abonnement alleen door
opzegging.
3.2 De abonnee kan het abonnement slechts bij aangetekend schrijven opzeggen tegen het einde
van een kalendermaand, met een opzegtermijn van 1 maand.
3.3 In afwijking van de opzegtermijn bepaald in sub 3.2 kan de abonnee in het geval bedoeld in
sub 2.4 c.q. het geval bedoeld in sub 4.6 het abonnement opzeggen met een opzegtermijn van
één maand. Deze opzegging dient echter te geschieden binnen dertig dagen na de schriftelijke
mededeling door NICE Teleservice van de toepassing van het krachtens in 2.4 c.q. in 4.6
bepaalde.
3.4 Onverminderd het recht van NICE Teleservice tot beëindiging krachtens het in sub 2.6
bepaalde kan NICE Teleservice het abonnement opzeggen: (a) tegen het einde van een
kalendermaand, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand (b) met onmiddellijke
ingang ingeval de abonnee enige verplichting uit deze overeenkomst heeft geschonden, door
NICE Teleservice in gebreke is gesteld en deze verplichting niet binnen acht dagen na de
ingebrekestelling alsnog is nagekomen.

4. Algemene Verordening Gegevensbescherming
4.1 NICE Teleservice verwerkt voor abonnee met haar dienstverlening gewone persoonsgegevens
van natuurlijke personen (“gegevens”) welke direct of indirect uit de dienstverlening zijn
verkregen. Abonnee blijft te allen tijde eigenaar van de gegevens.
4.2 Voor zover NICE Teleservice volgens punt 1 van dit artikel gegevens verwerkt, is abonnee
daarvoor de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. NICE Teleservice is verwerker in de zin van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Abonnee staat ervoor in dat zij de gegevens rechtmatig
verwerkt, zowel de door abonnee aan NICE Teleservice aangeleverde gegevens als van NICE
Teleservice ontvangen gegevens.
4.3 NICE Teleservice zal gegevens uitsluitend verwerken in opdracht van en overeenkomstig de
instructies van abonnee, welke geacht worden gegeven te zijn gedurende de looptijd van de
overeenkomst. NICE Teleservice verplicht zich tot geheimhouding van gegevens en komt
geheimhouding ten aanzien van de verwerking van gegevens overeen met haar werknemers.
4.4 NICE Teleservice stelt geen gegevens ter beschikking aan derden met uitzondering van haar
ICT leveranciers, tenzij NICE Teleservice hiertoe krachtens de wet een verordening, een
gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie verplicht is.
4.5 Abonnee vrijwaart NICE Teleservice voor alle aanspraken van derden wegens een niet aan
NICE Teleservice toe te rekenen schending van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
4.6 NICE Teleservice garandeert dat de gegevens die zij verwerkt zo goed als redelijkerwijs
mogelijk worden beveiligd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging door
niet bevoegden.
4.7 De gegevens die NICE Teleservice verwerkt, worden opgeslagen in databases en back-up die
onder beheer van een door NICE Teleservice ingeschakelde ICT leverancier staan, de
zogenaamde subverwerkers. NICE Teleservice legt aan de subverwerkers dezelfde
verplichtingen op als NICE Teleservice heeft richting abonnee.
4.8 Wanneer een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de
vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de
ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens heeft
plaatsgevonden, moet NICE Teleservice zonder onredelijke vertraging en uiterlijk 72 uur
nadat NICE Teleservice van de inbreuk kennis heeft genomen, abonnee inlichten, tenzij het
niet waarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van
natuurlijke personen. NICE Teleservice ondersteunt abonnee bij een eventuele melding van
een datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
4.9 Indien natuurlijke personen hun privacyrechten (zoals recht op inzage, correctie, vergetelheid
en dataportabiliteit van persoonsgegevens) wensen uit te oefenen, dan zal NICE Teleservice
ondersteunen om aan haar verplichting te voldoen.
4.10 Na beëindiging van de overeenkomst worden door NICE Teleservice verwerkte gegevens nog
30 dagen bewaard. Na deze periode worden deze gegevens verwijderd zonder abonnee te
informeren.

5. Diversen
5.1 NICE Teleservice behandelt alle berichten bestemd voor abonnee met discretie.
5.2 NICE Teleservice zal zich bij het verrichten van de in sub 1.1 omschreven diensten inspannen
zoveel mogelijk de gegevens en/of instructies weergegeven op het intakeformulier in acht te
nemen. NICE Teleservice is echter niet aansprakelijk voor het niet in acht nemen van deze
gegevens en/of instructies of voor het daarbij maken van fouten, behalve indien daarbij sprake
is van grove schuld of opzet van NICE Teleservice. NICE Teleservice zal nimmer
aansprakelijk zijn voor schade, uit welke hoofde ook, als gevolg van verminking en/of
vermissing van en/of (andere) fouten en/of vertragingen bij (het doorgeven van) berichten. De
abonnee vrijwaart NICE Teleservice voor (de gevolgen van) iedere aansprakelijkheid van
NICE Teleservice jegens derden ter zake.
5.3 Tekortkoming door NICE Teleservice in de nakoming van een verbintenis krachtens het
abonnement is niet aan NICE Teleservice toerekenbaar, indien die het gevolg is van of
verband houdt met een buiten de macht van NICE Teleservice gelegen omstandigheid; als
hoedanig geldt in ieder geval het uitvallen van diensten van de telefonieprovider.
5.4 Onverminderd het in sub 4.2 bepaalde beperkt de aansprakelijkheid van NICE Teleservice
jegens de abonnee voor schade geleden door de abonnee en/of door - eventueel betrokken -
derde(n) zich tot maximaal € 2000,= per aansprakelijkheidscheppend en/of schadeveroorzakend
complex van feiten. Schade die niet binnen twintig dagen na ontdekking aan
NICE Teleservice is gemeld of langer dan één jaar na beëindiging van het betreffende
abonnement wordt geleden, komt niet voor vergoeding in aanmerking.
5.5 Alle schriftelijke en telefonische mededelingen van NICE Teleservice, gedaan aan het laatst
opgegeven adres c.q. het laatst daarvoor opgegeven telefoonnummer van de abonnee, worden
geacht de abonnee te hebben bereikt.
5.6 NICE Teleservice behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
5.7 Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen
worden voorgelegd aan de rechter van de plaats waar NICE Teleservice is gevestigd, met dien
verstande, dat NICE Teleservice gerechtigd is het geschil voor te leggen aan de rechter die
zonder vorenstaand beding bevoegd is van het geschil kennis te nemen.
NICE Teleservice, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken
voor Amsterdam onder nr, 39048382

NICE Teleservice
Jupiterweg 4 – 3893 GD Zeewolde - T. 0031 (0) 36 548 3100 - info@nice-teleservice.nl –
Bank ABNAMRO - IBAN NL48 ABNA 0405 6438 02 - KvK Flevoland 39048382